Venkohled

Jak na kontroly a revize plynu v karavanu

Z plynu v karavanu je třeba mít náležitý respekt. Propan butan tvoří se vzduchem výbušnou směs. V případě netěsnosti plynové soustavy hrozí požár a karavan shoří snadno jak domeček z papíru. Při nedokonalém spalování propan butanu vzniká oxid uhelnatý, plyn bez jakéhokoli zápachu, jehož směs se vzduchem je opět výbušná. Oxid uhelnatý je navíc pro člověka silně jedovatý, následkem otravy oxidem uhelnatým u nás každý rok zemře několik set lidí. Náležitou péči o plynová zařízení v karavanu tedy rozhodně není dobré zanedbávat.

Vyhláška č. 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení ukládá povinnost pro všechny organizace provozující plynová zařízení (tedy i všechny majitele karavanů, kteří karavan provozují na IČO) provádět Provozní revizi zařízení v intervalu 3 let a Kontrolu zařízení v intervalu 1 rok. Pro soukromé vlastníky u nás revize a kontroly povinné nejsou.

Slyšel jsem, ale nastudované ani potvrzené to nemám, že v zahraničí jsou revize povinné pro všechny bez rozdílu a může se stát, že některé kempy nebo trajekty budou chtít platnou revizi karavanu.

Kontrola zařízení

Kontrolou plynového zařízení karavanu se rozumí posouzení, zda stav provozovaného zařízení odpovídá požadavkům bezpečnosti práce a požární ochrany. Kontrolu může provádět sám provozovatel, resp. jeho pověřený a proškolený pracovník. Vyhláška explicitně neuvádí rozsah kontroly, ale o kontrole musí vzniknou zápis obsahující:

  • datum kontroly,
  • rozsah kontroly,
  • případné zjištěné závady,
  • jméno a podpis.

Provozní revize zařízení

Revizí zařízení se rozumí celkové posouzení zařízení, při kterém se prohlídkou, vyzkoušením a případně i měřením zjišťuje provozní bezpečnost a spolehlivost zařízení. Revizi musí provádět revizní technik.

Mimo tříletého intervalu se revize provádějí i po opravách a zásazích, které mají vliv na bezpečnost a spolehlivost provozu.

Revizní technik by měl na karavanu provést minimálně:

  • kontrolu funkčnosti všech plynových spotřebičů,
  • kontrola stáří plynových hadic a regulátoru (povolené stáří je max. 10 let),
  • tlakovou zkoušku,
  • kontrolu stavu a funkce větrání a komínu,
  • kontrolu plynových alarmů (je-li jimi karavan vybaven).

O provedené revizi je vystavena revizní zpráva, jejíž povinné náležitosti podrobně stanovuje vyhláška č. 85/1978 Sb.

Dobrým zvykem je vylepení etikety s vyznačením platnosti revize – do prostoru s propan butanovými lahvemi a případně i vedle SPZ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *